Motywacja do osiągania celów

ElastycznośćZapał do naukiUkierunkowanie na celPreferowanie trudnych zadańNiezależnośćWiara w sukcesFlow - przepływWytrwałośćSatysfakcja z osiągnięć

Rezultat uzyskany w skali Elastyczność pozwala stwierdzić, że badany bardzo dobrze radzi sobie z nowymi sytuacjami i zadaniami, charakteryzuje się otwartością i gotowością na zmiany nawet wówczas, gdy istnieje ryzyko niepowodzenia czy narażenia się na przykrości. Badany ma różnorodne zainteresowania. Zdecydowanie lubi urok nowości i preferuje sytuacje, w których może doświadczać czegoś nowego.

Elastyczny, otwarty, gotowy do zmian, ruchliwy, zainteresowany, chłonny, wrażliwy, zdolny do przystosowania się, ujmujący, przystępny, szukający nowości, pokonujący przeszkody.

Rezultat uzyskany w skali Zapał do nauki pozwala stwierdzić, że badany jest bardzo żądny wiedzy. Bardzo silnie dąży do poszerzania swoich horyzontów, rozwijając swoją osobowość. Z własnej inicjatywy inwestuje czas i trud aby nabyć nowe kompetencje. Rozwój własnej osoby jest dla niego bardzo ważny. Czerpie radość z uczenia się, ceni zdobywanie wiedzy nawet wtedy, gdy nie wiążą się z tym bezpośrednie korzyści.

Głodny wiedzy, ciekawy, zainteresowany, rozwijający się, dokształcający się, uczący się nowości, dążący do zrozumienia, uważny, umysłowo wymagający.

Rezultat uzyskany w skali Ukierunkowanie na cel pozwala stwierdzić, że badany jest silnie ukierunkowany na przyszłość. Jest ambitną osobą i ma wysokie aspiracje oraz sprecyzowaną wizję swoich przyszłych osiągnięć. Stawia sobie zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe cele.

Stawiający sobie cele, podnoszący wymagania, ukierunkowany na przyszłość, planujący, ambitny, chętny do działania, gotowy do wysiłku, konsekwentny, zdecydowany, dbający o awans, dążący do wyższych wartości.

Rezultat uzyskany w skali Preferowanie trudnych zadań pozwala stwierdzić, że badany zdecydowanie preferuje trudne zadania i ambitne problemy, które wymagają dużych umiejętności. Po skutecznym wykonaniu zadań, badany podnosi poziom swoich wymagań. Szczególnym wyzwaniem dla badanego są zadania, z którymi może sobie nie poradzić. Pojawiające się problemy są dla osoby badanej raczej zachętą niż hamulcem.

Szukający wyzwań, gotowy na ryzyko, wymagający od siebie, poddający próbie własne zdolności, ambitny, rozwiązujący problemy, skłonny do pokonywania przeszkód, wypróbowujący własne granice.

Rezultat uzyskany w skali Niezależność pozwala stwierdzić, że badany charakteryzuje się wysokim poziomem samodzielności w działaniu. Woli sam odpowiadać za swoje sprawy, niż podlegać kontroli ze strony innych. Lubi sam określać swój sposób pracy, chętnie podejmuje decyzje.

Samodzielny, odpowiedzialny za siebie, decydujący, samowystarczalny, silny i pewny w decyzjach, mający swój samodzielny osąd, kochający wolność.

Rezultat uzyskany w skali Wiara w sukces pozwala stwierdzić, że badany charakteryzuje się silną wiarą w sukces. Ufa we własne możliwości, przewiduje powodzenie w nowych czy trudnych zadaniach. Mocno wierzy, że poradzi sobie z przeszkodami lub konkurencją.

Ufny we własne siły, przekonany o własnych możliwościach, wierzący w siebie, pełen nadziej, pełen zaufania do siebie, antycypujący sukces, planujący, pozytywny, optymistyczny, świadomy zwycięstwa.

Rezultat uzyskany w skali Flow pozwala stwierdzić, że badany ma tendencję do silnego angażowania się w to, co robi. Jest wysoce skoncentrowany na wykonywanych zadaniach i pochłonięty pracą, skłonny do poświęcania się jej. Stan flow – przepływ ma dla osoby badanej zazwyczaj wartość bardzo pozytywną.

Skoncentrowany, zapominający o sobie, zakochany w zadaniach, uczestniczący, zagłębiony, zatopiony, refleksyjny, zaangażowany, wyłączający się, trwający przy swoim.

Rezultat uzyskany w skali Wytrwałość pozwala stwierdzić, że badany charakteryzuje się wysoką wytrwałością w działaniu. Charakteryzuje się tym, że pracuje nad wykonywanymi zadaniami energicznie i wytrwale. Na występujące trudności reaguje zwiększonym zaangażowaniem i wysiłkiem. Jest w stanie skierować całą swoją uwagę na to, co się dzieje, i nic nie może odwieść od wykonania zadania.

Wytrwały, energiczny, uporczywy, wytrzymały, zdecydowany, pilny, uparty, konsekwentny, niezłomny, nie dający się zbić z tropu, skoncentrowany, odporny na wpływy.

Rezultat uzyskany w skali Satysfakcja z osiągnięć pozwala stwierdzić, że badany odczuwa dużą satysfakcję z podwyższania poziomu swoich osiągnięć. Ma silną potrzebę odczuwania dumy ze swoich dokonań. Jego poczucie własnej wartości jest silnie uzależnione od odnoszonych sukcesów.

Uzależniony od sukcesu, dumny z dokonań, mierzący siebie własnymi dokonaniami, zobowiązujący się wobec samego siebie, ambitny, potrzebujący sukcesu, uzależniony od wzmocnień.

Wielka Piątka NEO PI-R

Niski wynik skali Neurotyczność może wskazywać, że badany jest osobą odporną na trudy życia, spokojny i zrelaksowany, dobrze radzący sobie w trudnych sytuacjach. Potrafi radzić sobie ze stresem, zazwyczaj dobrze czuje się w sytuacjach publicznych. Rzadko odczuwa zażenowanie czy rozdrażnienie.

Bardzo wysoki wynik skali Ekstrawersja może wskazywać, że badany jest osobą towarzyską, aktywną, optymistyczną i entuzjastyczną. Czerpie energię z kontaktów z innymi ludźmi. Jest skłonny do zabawy, rozmów i spotkań towarzyskich. Lubi aktywność i przez innych postrzegany jest jako osoba atrakcyjna i pełna energii. Zazwyczaj wykazuje optymizm życiowy i pogodny nastrój.

Bardzo Wysoki wynik skali Otwartość może wskazywać na to, że badana jest osobą otwartą na nowe doświadczenia, posiadającą szerokie zainteresowania i żywą wyobraźnię. Wykazuje intelektualną ciekawość i zainteresowanie sztuką oraz dużą wrażliwość estetyczną. Jednocześnie potrafi być niekonwencjonalny i niezależny w sądach, nastawiony na odkrywanie nowych politycznych, społecznych oraz etycznych idei. Może wykazywać tendencję do kwestionowania autorytetów. Prawdopodobnie ważne jest dla niego, żeby współpracować z ludźmi o podobnym poziomie intelektualnym, który umożliwia wymianę myśli.

Średni wynik skali Ugodowość może oznaczać, że Pan Konrad zazwyczaj jest osobą miłą i łagodnie nastawioną w stosunku do innych ludzi, ale w niektórych sytuacjach potrafi być stanowczy, uparcie bronić swojego zdania i wykazywać nastawienie rywalizacyjne.

Średni wynik skali Sumienność może wskazywać, że badany jest osobą dość dobrze zorganizowaną. W niektórych sytuacjach może brakować mu zdecydowania i wytrwałości w podejmowanych przez siebie decyzjach. Ma zazwyczaj jasno określone cele życiowe, chociaż nie dąży do osiągnięcia ich za wszelką cenę.

Pary czynników

Niskie wyniki w skali Neurotyczności i Wysokie wyniki w skali Ekstrawertyczności wskazują, że osoba badana jest odważna, silna i pewna siebie, szczera oraz pełna wigoru.

Wysoki wynik w skali Ekstrawertyczności i wysoki wynik w skali Otwartości wskazuje, że osoba badana ma bogaty świat wewnętrzny, koncentruje się na ideach, uczuciach i emocjach i lubi o nich rozmawiać. Jest osoba dociekliwą, elokwentną, dowcipną, spontaniczną i zuchwałą.

Kwestionariusz ról zespołowych Belbina

Wysoki wynik w roli Naturalny Lider oznacza, że badany jest osobą samozdyscyplinowaną, mającą realistyczne oczekiwania wobec siebie i innych, zachowującą spokój w obliczu trudności. Umie motywować do działania, dostrzegać i rozwijać potencjał tkwiący w każdym współpracowniku. Do zadań podchodzi z entuzjazmem. Jest optymistą, akceptuje ludzi bez zazdrości i podejrzliwości, ceni osoby dynamiczne, które wywiązują się ze zobowiązań. Jest zorientowany na cel i zaangażowany w wykonanie zadania.

Wysoki wynik w roli Siewca oznacza, że badany jest osobą obdarzoną prawdziwie twórczym umysłem, inteligentną, wrażliwą, charakteryzującą się wyobraźnią i odwagą w sytuacjach społecznych. Może posiadać dominującą osobowość. Przez innych członków grupy może być postrzegany jako indywidualista, który samotnie szuka nowych możliwości.

Niski wynik w roli Sędzia może oznaczać, że badany niezbyt chętnie podejmowałaby prace wymagające krytycyzmu i dogłębnej analizy pojawiających się pomysłów. Raczej nie wykazuje sceptycyzmu wobec otaczającego świata. W stresujących sytuacjach trudno mu zachować dystans. Prawdopodobnie woli działać niż poświęcać dużo czasu na analizowanie pojawiających się możliwości.

Niski wynik w roli Perfekcjonista może oznaczać, że badany niezbyt chętnie podejmowałaby prace wymagające wytrwałości, konsekwencji, zdyscyplinowania i dbałości o szczegóły. Może być mu trudno utrzymać zainteresowanie zadaniem, gdy początkowy entuzjazm opadnie. Prawdopodobnie bardziej ceni chwilowe sukcesy nad jednostajny wysiłek.

Wynik średni w kategorii: Praktyczny Organizator, Człowiek Akcji, Człowiek Kontaktów, Człowiek Grupy

Kwestionariusz INTE

Kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

Kwestionariusz dzieli się na dwie części, gdzie każda z nich bada inny wymiar osobowości:

Część I – Zdolność do wykorzystywania emocji do wspomagania myślenia i działania

Część II – Zdolność do rozpoznawania emocji

Wyniki:

W obu wymiarach kandydat uzyskał wyniki wysokie. Wysoki wynik w skali czynnika I może świadczyć o tym, że kandydat posiada wysokie zdolności służące do wykorzystania emocji w celu wspomagania myślenia i działania. Badany może wykorzystywać pozytywne emocje i nastrój, w celu uzyskania lepszych rezultatów w czasie wykonywania jakiegoś zadania. Może jednak także wykorzystywać emocje, aby manipulować czy podporządkowywać sobie innych ludzi.

Badany uzyskał również wynik wysoki z II czynnika. Taki wynik świadczy o umiarkowanych zdolnościach do rozpoznawania emocji u siebie i u innych. Przykładowo, czasami badany może mieć problem z rozpoznaniem, jakie emocje w danym momencie wyraża człowiek gestem, słowem czy mimiką. Zazwyczaj jednak nie powinien mieć z tym większych trudności.

Kwestionariusz KKS

KKS służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Oprócz wskaźnika ogólnego kwestionariusz dostarcza też trzech wskaźników szczegółowych, określających poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego.

Kwestionariusz dzieli się na trzy części, gdzie każda z nich bada inny wymiar osobowości:

Część I – Skala I, która dotyczy kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego;

Część II – Skala ES, która dotyczy kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej;

Część III – Skala A, która dotyczy kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności.

Wyniki:

Badany we wszystkich wymiarach otrzymał wyniki wysokie. Oznacza to, że badany jest efektywny w sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego, w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz w sytuacjach wymagających asertywności.